lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Misija

Misija: Latvija - drošā māja dažādiem cilvēkiem!

Biedrība "Patvērums „Drošā māja”" ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot:

- indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību, mainot sabiedrības attieksmi pret cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem;

- veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā;

- nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem;

- veidojot interaktīvas apmācības formas;

- attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām un kristīgām organizācijām Latvijā un pasaulē;

- sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un atbalsta sniegšanu organizācijām, kas veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

NVO "Patvērums "Drošā māja"" no 2007. gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem un turpina iesākto arī 2020. gadā.

Organizācijā darbojas starpprofesionāļu komanda patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu atbalstam.
 
"Patvērums "Drošā māja"" aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā un masu medijos, darbojas kā aktīvs partneris citām nevalstiskām organizācijām, valstij un pašvaldībām.

Biedrība ir Latvijas Pilsoniskās alianses un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) biedrs, tā darbojas Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla ietvaros, kā arī ir Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta partnerorganizācija. Kopš 2013. gada organizācija darbojas Annas Lindes fonda Latvijas nacionālajā tīklā.

2010. gadā biedrība ieguva sabiedriskā labuma statusu.

2015. gadā "Bureau Veritas Latvia" biedrībai piešķīra kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001 sociālās rehabilitācijas jomā.

Apbalvojumi:
 
2017. gada novembrī Baltijas jūras valstu padome sadarbībā ar Zviedrijas valdību piešķīra "Patvērums "Drošā māja"" vadītājai Sandrai Zalcmanei prestižu Baltijas jūras reģiona balvu par apņemšanos, centieniem, radošumu un līderību cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Novembrī notika arī žurnāla “Bilance” gadskārtējā konference, kuras ietvaros biedrības ilggadējai grāmatvedei Selgai Āboltiņai tika pasniegta VISMA Horizon speciālbalva par mūža ieguldījumu grāmatvedībā. Decembrī "Gada brīvprātīgais 2017" ietvaros biedrībai "Patvērums "Drošā māja"" tika pasniegta Rīgas domes Pateicība par ieguldījumu brīvprātīgā darba attīstībā Rīgas pilsētā. Pateicība piešķirta arī organizācijas brīvprātīgajam Gatim Valainim.

2016. gada septembrī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sabiedrisko attiecību speciālistei Rasai Saliņai tika piešķirts Iekšlietu ministrijas apbalvojums “Pateicība” (ministra R.Kozlovska rīkojums Nr.1-14/1728) par sadarbību ar Iekšlietu ministriju aktuālās informācijas cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā nodrošināšanā sabiedriskajā telpā, iniciatīvu un atbalstu Iekšlietu ministrijas interneta vietnes www.cilvektirdznieciba.lv pilnveidošanā un attīstīšanā, profesionālo ieguldījumu, nodrošinot Iekšlietu ministrijas vadībā īstenotā projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) publicitāti.

2015. gada martā biedrības vadītājai Sandrai Zalcmanei pasniegts Sieviešu tiesību institūta atzinības raksts par jaunu sociālo pakalpojumu izveidi personām, kuras cietušas no cilvēktirdzniecības, un to ieviešanu Latvijā, par inovatīvu darba metožu izmantošanu un augsti profesionālu darbu. Aprīlī par sasniegumiem cilvēktirdzniecības mazināšanā "Patvērums "Drošā māja"" piešķirts balvas "Cilvēka izaugsmei" goda raksts nominācijā "Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā".
 
Jūlijā Vašingtonā ASV Valsts sekretārs Džons Kerijs 2015. gada ziņojuma „Par cilvēktirdzniecības novēršanu” atvēršanas ceremonijā biedrības "Patvērums "Drošā māja"" juristi Gitu Miruškinu godināja kā vienu no šī gada astoņiem "Par cilvēktirdzniecības novēršanu" Varoņiem.

2014. gadā Labklājības ministrijas rīkotā konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014” ietvaros "Patvērums "Drošā māja"" sociālās darbinieces saņēma apbalvojumus divās nominācijās - Sandra Zalcmane kā "Žūrijas izvirzītais sociālais darbinieks" par ieguldījumu cilvēktirdzniecības pakalpojuma attīstīšanā Latvijā un Anita Ūdre kā "Iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks" darbā ar bēgļiem.

"Patvērums "Drošā māja"" projekts ar Pretcilvēktirdzniecības treilera izmantošanu sabiedrības izglītošanā par cilvēku tirdzniecību 2014. gada decembrī atzīts par vienu no 20 Labās prakses piemēriem Eiropā. Apbalvojums pasniegts Eiropas Savienības Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) Itālijas Eiropas Savienības prezidentūras ietvaros organizētajā Labās prakses cilvēku tirdzniecības novēršanai konferencē un tās ietvaros rīkotajā Eiropas Noziedzības novēršanas balvas (ECPA) pasniegšanas ceremonijā labākajam cilvēku tirdzniecības novēršanas projektam Eiropā.

2009., 2010. un 2012. gadā biedrība saņēma ASV vēstniecības Latvijā nomināciju "Pretcilvēktirdzniecības varonis".

2011. gada janvārī biedrībai pasniegta ASV vēstniecības Latvijā godalga cilvēktirdzniecības jomā "Par inovatīvu darbu sabiedrības labā". Marta sākumā „Patvērums „Drošā māja”” piešķirta Sabiedrības integrācijas fonda veicināšanas balva par sociālās jomas problemātikas aktualizēšanu sabiedrībā un ieguldījumu darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem.

2010. gadā biedrība saņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pateicību par nozīmīgu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā.

Varoņa balva 2015, ASV